SIKÇA SORULAN SORULAR

Yerköy-Kayseri arasında inşa edilecek yaklaşık 140 km uzunluğundaki hat, Yerköy’de Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na bağlanacaktır.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren güzergahında 2 istasyon kurulacaktır. İstasyonlar; Şefaatli ve Yenifakılı yerleşim yerlerinde olacaktır. Ayrıca Himmetdede bölgesinde de bir adet siding (yan yol) bulunmaktadır.

Projenin tamamlanmasının ardından Ankara-Kayseri-Sivas illeri birbirine bağlanacaktır. Ankara ile Kayseri arasındaki mesafe 2 saate; hedeflenen diğer hatların da tamamlanmasıyla İstanbul ile Kayseri arasındaki mesafe 5 saate inecektir. Projenin tamamlanmasının ardından yılda 11 milyon yolcu ve 650.000 ton yük taşınması planlanmaktadır.

Proje’ nin yer teslimi sonrası 1800 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

YKYHT Projesi’nin sahibi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’dür (AYGM). Projenin yapımının tamamlanmasının ardından, İnşaat Sözleşmesi’nde yer alan tüm yapılar ve diğer unsurlar dahil olmak üzere, AYGM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) devredilecektir. Proje devri sonrası YKYHT hattı TCDD tarafından işletilecektir.

Proje kapsamında uluslararası standartlarda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla Proje’nin tüm çevresel riskleri tespit edilerek, muhtemel olumsuz çevresel etkileri bertaraf edecek gerekli önlemler belirlenmiştir. Bu konuda hazırlanan raporlar web sitemize süreç içerisinde yüklenecektir.

Demiryollarının şehirlerarası ulaşımdaki oranı artacak.
Hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım sağlanacaktır.
Raylı sistem ağı ülke çapında genişleyecek.
Şehirlerarası lojistik maliyetleri düşecek.
Hem inşaat hem de işletme aşamalarında istihdam sağlanacaktır.

Projeyle ilgili iş başvurusu talepleriniz için ik@yerkoykayseriyht.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Proje kapsamında arazisi kamulaştırılacak Proje’den etkilenen kişilerle birebir iletişime geçilerek Proje kapsamındaki arazi edinim işlemleri, T.C. Kamulaştırma Kanunu’na ve IFC Performans Standardı 5’e uygun olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Projenin kamulaştırma bedelleri ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda birçok farklı kriter (arazi tipi, imar durumu, şehir merkezine yakınlık, sulama ve müştemilatlar vb.) dikkate alınarak belirlenmektedir. Kamulaştırma sürecine ilişkin detaylı bilgiye web sayfamıza eklenecek Yeniden Yerleşim Eylem Planı’ndan sahip olabilirsiniz.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılacaktır. Acele Kamulaştırma Davası (27.Madde) devamında Uzlaşma Görüşmeleri yapılacaktır. Görüşmelerde uzlaşma olmaması veya malikin görüşmelere katılmaması durumunda, süreç Bedel Tespit ve Tescil Davası (10.Madde) ile tamamlanacaktır. Tünel alanlarında irtifak tesisi diğer alanlarda mülkiyet kamulaştırması yapılacaktır.

Bedeller Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır. Kamulaştırma Kanunu’nun;

1) 27.Maddesi gereğince (Acele Kamulaştırma) mahkeme tarafından belirlenen bedel,

2) 8.Maddesi gereği uzlaşma görüşmesi sonucunda anlaşma durumunda yatırılan bedel,

3)10.Maddesi gereğince (Bedel Tespiti ve Tescili) mahkeme tarafından belirlenen bedel olarak ödeme işlemleri gerçekleşmektedir.

Kamulaştırma sürecine ilişkin detaylı bilgiye web sayfamızda yayınlanacak Yeniden Yerleşim Eylem Planı’ndan sahip olabilirsiniz.

Maliklerin uzlaşma görüşmelerinde önerilen kamulaştırma bedelini kabul etmeme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda idare (AYGM) tarafından ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Bedel Tespit ve Tescil davası açılarak mahkemece bedelin belirlenmesi talep edilecektir. Belirlenen bedel Mahkemenin talimatıyla İdare tarafından taşınmaz maliklerine ödenecektir. Dava sonucunda taşınmaz Hazine adına tescil olacaktır.
Ancak her durumda, tescil gerçekleşse bile, tüm maliklerin bir üst mahkemeye başvurarak bedele itiraz etme hakkı saklıdır. Burada yasal sürelerin aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Arazi edinimi Acele kamulaştırma kapsamında yapılacaktır. Bu bedele itiraz yolu kapalıdır ve inşaat faaliyetleri başlatılabilir. Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde Acele Kamulaştırma bedelleri mahkeme bilirkişileri tarafından belirlenir ve İdare tarafından hak sahiplerinin adına bankaya yatırılır. Hak sahipleri ilgili belgelerle başvurmaları halinde tazminatlarını bankadan çekebilirler. Devamında açılacak olan Bedel Tespit ve Tescil davaları sırasında da bedellere itiraz edilebilir.

Anlaşma durumunda tapuda hak devrinin yapılması ile birlikte kamulaştırma bedeli peşin olarak banka kanalıyla ödenecektir.

Parseliniz üzerinde dava yoluna gidildiğinden süreçler hakkında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı irtibata geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlaşamama durumunda veya uzlaşma görüşmelerine katılmadıysanız süreç mahkemeye götürülecektir. Mahkeme sürecinin sonunda mahkeme kararı ile tespit edilen bedel ilgili banka şubesine yatırılacaktır. İlgili belgeleri temin ederek bankadan karşılık gelen kamulaştırma bedelini çekebilirsiniz.

İnşaat faaliyetlerinden zarar görecek ekili ürünün bedeli arazide inşaat işleri başlamadan hemen önce ekinin o andaki durumuna ve tarım müdürlüklerinden alınacak ürün değerine göre ürün sahibine banka yoluyla ödenecektir. Arazi giriş protokolü imzalandıktan sonra yapılacak herhangi bir tarım faaliyeti için ikinci bir ürün ödemesi yapılmayacaktır.

İnşaat koridorunda kalacak ve zarar görecek ürün ve malikleri arazide yapılacak çalışmalarla belirlenerek tutanak altına alınacaktır. Bahsedilen durumda beyanlar, varsa kira kontratı ve muhtar onayı esas alınacak ve bedeli beyana göre tutanakta belirtilen hak sahibine ödenecektir.

İnşaat koridorunda kalacak ve zarar görecek ürün ve malikleri arazide yapılacak çalışmalarla belirlenerek tutanak altına alınacaktır. Bahsedilen durumda beyanlar, varsa kira kontratı ve muhtar onayı esas alınacak ve bedeli beyana göre tutanakta belirtilen hak sahibine ödenecektir.

Kamu ve orman arazilerinin bedeli hazineye ödenecektir. Kullanıcıların arazi için bir tazminat hakkı yoktur. Arazi üzerinde ürün var ise ilgili bedel ürün sahibine ödenecektir.

Köy Tüzel Kişiliği’nin mülkiyetinde bulunan Kamulaştırma işlemleri (devir işlemleri) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine göre yürütülmektedir. Köy Tüzel Kişiliğine ait taşınmazların tasarrufu İlçe Belediyesi’ne aittir.

Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben yasal süre (30 gün) içerisinde kamulaştırma kararının iptali için dava açabilirsiniz.

Mahkeme sürecinde oluşan yargılama gideri idare (AYGM) tarafından ödenecektir.

Dedenizin veraset ilamı ile tapu sicil müdürlüğüne başvurarak arazinin adınıza ve diğer varisler adına intikalinin yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan tapuda kamulaştırma hak devri ve bedel ödemesinin sizin adınıza yapılması mümkün değildir, ödemeler tapuda kayıtlı maliklere yapılmaktadır. İntikal için varislerden bir tanesinin müracaatı yeterlidir.

Kamulaştırma bedeli ödenirken taşınmaz üzerindeki borçlar tespit edilir, öncelikle borçlar tahsil edilir. Borçlar ödendikten sonra bedelden kalan olursa hak sahibine /sahiplerine ödenir.

Projede tüm inşaat faaliyetleri kamulaştırılan alan içerisinde gerçekleştirilecektir. Zorunlu kalınarak bu alanın dışına çıkılması ve arazinin kalıcı olarak kullanılacak olması halinde söz konusu arazi kamulaştırma işlemine tabi tutulacaktır. Geçici olarak kullanılacak alanlar, inşaat süresi boyunca kiralanmak suretiyle kullanılabilecektir.

Çalışmalara başlamadan önce tespit edilebilen boru hatları korunacaktır. Herhangi bir zarar durumunda eski haline getirilecektir. Bu tip durumları web sayfamızdan, telefon numaralarımızı arayarak ya da bizzat başvuru yaparak kayıt açtırabilir, takip edebilirsiniz.

Uluslararası anlaşmalar gereği hazırlanan Yeniden Yerleşim Eylem Planı çerçevesinde birtakım haklar tanımlanmıştır. İlgili plan proje süreç içerisinde web adresimizden güncellenerek sunulacaktır. Detaylı bilgi için ise diğer iletişim kanallarından başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Proje İnternet Sayfası: www.yerkoykayseriyht.com
Şikayet ve Önerileriniz için: 0539 935 84 61
e-posta: info@yerkoykayseriyht.com